top of page

תנאי שימוש באתר

גרסה 1.0

אתר TecHub AiO הממוקם בכתובת www.techub-aio.com הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל- TecHub AiO. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, לתנאים או לכללים נוספים, שיפורסמו באתר בקשר לתכונות כאלה.

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים כאלו משולבים בהתייחסות לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי כניסה לאתר אתה עומד בדרישות אלה ותנאים שאתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה אמור להיות לכל הפחות 18 שנה לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל הוראות התנאים הללו, אל תיכנס לאתר ו/או תשתמש בו.

 

תנאים אלה מחייבים שימוש בסעיף 10.2 על בוררות באופן פרטני כדי לפתור מחלוקות וכן להגביל את הסעדים העומדים לרשותך במקרה של מחלוקת. תנאי שימוש אלה נוצרו בעזרת  תנאי שימוש מחולל  וה  מחולל מדיניות פרטיות .

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, מוגבל לגישה לאתר אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות. הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תשכיר, יעביר, תעביר, תפיץ, תארח או תנצל באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תשנה, תעשה עבודות נגזרות, תפרק, תהפוך לאחור או תנדס לאחור כל חלק באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו (ד) למעט כפי שנאמר במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוציא מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר כל חלק מהאתר בכל צורה או באמצעים, אלא אם צוין אחרת, כל מהדורה, עדכון או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה.  כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות באתר חייבות להישמר על כל העותקים שלהן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה לך.  אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהם בגין כל שינוי, הפרעה או הפסקת האתר או חלק כלשהו.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי החברה לא תהיה מחויבת לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

למעט כל תוכן משתמש שאתה עשוי לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתכניו, הינם בבעלות ספקי החברה או החברה. שים לב שתנאים אלה וגישה לאתר אינם מעניקים לך זכויות כלשהן, זכויות או אינטרסים בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המתבטאות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים על כל הזכויות שאינן ניתנות בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי, ו/או להציג מודעות עבור צד שלישי.  קישורים ומודעות של צד שלישי כאלה אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישורים ומודעות של צד שלישי.  החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה אך ורק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מנטרת, מאשרת, מתחייבת או מייצגת כל הצגה ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי.  אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך בלבד, ועליך ליישם בזהירות ושיקול דעת מתאימים. כאשר אתה לוחץ על כל אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, התנאים והמדיניות של הצד השלישי הרלוונטיים חלים, כולל פרטיות ודרכי איסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש שלו.  מכיוון שאיננו שולטים בתוכן משתמשים, אתה מאשר ומסכים כי איננו אחראים לכל תוכן משתמש, בין אם הוא מסופק על ידך או על ידי אחרים.  אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מאינטראקציות כאלה.  אם יש מחלוקת בינך לבין כל משתמש באתר, אין אנו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר בזאת ומשחרר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה שלנו, עובדינו, סוכנינו, ממשיכינו, ומשיג, ומוותר בזאת על כל מחלוקת בעבר, בהווה ובעתיד, טענה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות, פעולה ועילת תביעה מכל סוג וטבע, אשר קמה או עולה ישירות או בעקיפין מתוך האתר, או המתייחסת ישירות או בעקיפין לאתר. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף קוד אזרחי קליפורניה 1542 בקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו נוגע לטענות שהנושה אינו יודע או חושד כי הן קיימות לטובתו זמן ביצוע השחרור, שאם הוא ידוע על ידו, ודאי השפיע באופן מהותי על הסדר שלו עם החייב ".

עוגיות ומשואות אינטרנט. כמו כל אתר אחר, TecHub AiO משתמשת ב'עוגיות '. עוגיות אלה משמשות לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים, והדפים באתר שהאורח ניגש אליהם או ביקר בהם. המידע משמש לייעול חווית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו על סמך סוג הדפדפן של המבקרים ו/או מידע אחר.

כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שיש ", והחברה והספקים שלנו מתנערים מפורשות מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות כל האחריות או תנאי הסחירות. , כושר למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי הפרה.  אנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יענה על הדרישות שלך, יהיה זמין באופן בלתי פוסק, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, או שיהיה מדויק, אמין, נטול וירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח.  אם החוק החל דורש אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כזו מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מיום השימוש הראשון.

כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים אי הכללה של אחריות משתמעת, לכן ייתכן שההדרה שלעיל לא תחול עליך.  כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים הגבלות על משך אחריות משתמעת, כך שהמגבלה הנ"ל לא תחול עליך.

הגבלה על אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין אובדן רווחים, נתונים אבודים, עלויות רכישת מוצרים תחליפיים, או כל עקיף, תוצאתי, מופתי, אגב, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים מתנאים אלה או מתייחסים אליהם או לשימוש שלך או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם נמסר לחברה על האפשרות לנזקים כאלה.  הגישה לאתר והשימוש בו הינם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מכך.

במידה המרבית המותרת על פי חוק, על אף כל האמור בניגוד לכלול כאן, אחריותנו כלפיך בגין כל נזק הנובע מהסכם זה או הקשורים אליו, תהיה מוגבלת בכל עת לכל היותר לחמישים דולר ארה"ב ($ 50). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל גבול זה.  אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים הגבלה או ביטול של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההרחקה לעיל לא תחול עליך.

תקופת הפסקת מועד. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף מלא בעת השימוש באתר.  אנו רשאים להשעות או לסיים את זכויותיך לשימוש באתר בכל עת ומכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות לכל שימוש באתר בניגוד לתנאים אלה.  עם סיום זכויותיך לפי תנאים אלה, חשבונך וזכות הגישה והשימוש באתר יסתיימו באופן מיידי.  אתה מבין שכל סיום החשבון שלך עשוי להיות כרוך במחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע החיים שלנו.  לחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך בגין כל הפסקת זכויותיך על פי תנאים אלה.  גם לאחר סיום זכויותיך לפי תנאים אלה, ההוראות הבאות בתנאים אלה יישארו בתוקפן: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת ממשתמשי האתר שלנו לעשות את אותו הדבר.  בקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המתייחסת לחוק זכויות יוצרים הקובעת הסרה של חומרים המפרים ולסיים משתמשים באתר המקוון שלנו המפרים זכויות קניין רוחני חוזרות ונשנות, לרבות זכויות יוצרים.  אם אתה סבור שאחד מהמשתמשים שלנו מפר, באמצעות השימוש באתר שלנו, את זכויות היוצרים ביצירה באופן בלתי חוקי, וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה את הפרה, המידע הבא בצורה של הודעה בכתב (בהתאם עד 17 USC § 512 (ג)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו:

  • החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;

  • זיהוי היצירות המוגנות בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;

  • זיהוי החומר בשירותינו שלטענתך מפר ומה שאתה מבקש מאיתנו להסיר;

  • מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;

  • כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;

  • הצהרה שיש לך אמונה בתום לב ששימוש בחומר הנתבע אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או על פי החוק; ו

  • הצהרה על כך שהמידע בהודעה מדויק, ועונש שקר, כי אתה או הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מוסמך לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

לידיעתך, על פי 17 USC § 512 (ו), כל הטעיה של עובדה מהותית בהודעה בכתב, נושאת באופן אוטומטי את הצד המתלונן באחריות לנזקים, הוצאות ושכר טרחת עו"ד שנגרמו לנו בקשר להודעה בכתב ולטענת הפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לעיון מדי פעם, ואם נבצע שינויים מהותיים, אנו עשויים להודיע לך על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו/או על ידי פרסום בולט על השינויים באתר שלנו. אתר.  אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך.  במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה תקפה שליחתנו בדואר האלקטרוני המכיל הודעה כאמור, בכל זאת תהווה הודעה אפקטיבית על השינויים המתוארים בהודעה.  כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף בתחילת שלושים (30) הימים הקלנדרים לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדאריים לאחר פרסום הודעתנו על השינויים באתר שלנו.  שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו.  המשך השימוש באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאלה יעיד על הכרתך בשינויים אלה והסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות של שינויים כאלה. יישוב סכסוכים. אנא קרא בעיון הסכם בוררות זה. זהו חלק מההסכם שלך עם החברה ומשפיע על זכויותיך.  הוא מכיל נהלים לבוררות מחייבת מחייבת ווויתור על מחלקה.

תחולת הסכם הבוררות. כל הטענות והמחלוקות בקשר לתנאים או לשימוש במוצר או בשירות כלשהו הניתנים על ידי החברה שאינם ניתנים לפתרון באופן בלתי פורמלי או בבית משפט לתביעות קטנות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת באופן פרטני על פי תנאי הסכם בוררות זה.  אלא אם הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית.  הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה וכל חברות בנות, חברות מסונפות, סוכנים, עובדים, קודמי אינטרס, ממשיכים ומקצים, כמו גם על כל המשתמשים המורשים או הבלתי מורשים של שירותים או סחורות הניתנים על פי התנאים.

דרישת הודעה ויישוב סכסוכים בלתי פורמליים. לפני שכל אחד מהצדדים רשאי לבקש בוררות, על הצד הראשון לשלוח לצד השני הודעת מחלוקת בכתב המתארת את אופי התביעה או המחלוקת ואת יסודה ואת הסעד המבוקש.  יש לשלוח הודעה לחברה אל: באר שבע. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה עשויים לנסות לפתור את הטענה או לערער באופן לא פורמלי.  אם אתה והחברה לא תפתרו את הטענה או המחלוקת תוך שלושים (30) ימים לאחר קבלת ההודעה, כל צד רשאי להתחיל בהליך בוררות.  את סכום כל הצעת הסדר שניתנה על ידי צד כלשהו אסור לחשוף בפני הבורר אלא לאחר שהבורר קבע את גובה הפסק לו זכאי כל צד.

כללי בוררות. הבוררות תתבצע באמצעות התאחדות הבוררות האמריקאית, ספקית חלופית לפתרון סכסוכים המציעה בוררות כמפורט בסעיף זה.  אם AAA אינה זמינה לבוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי.  כלליו של ספק הנגינה לנגישות ישלימו את כל ההיבטים של הבוררות, למעט במידה וכללים אלה מנוגדים לתנאים.  כללי הבוררות לצרכנים של AAA המסדירים את הבוררות זמינים באינטרנט בכתובת adr.org או בטלפון AAA בטלפון 1-800-778-7879.  הבוררות תתנהל על ידי בורר יחיד וניטרלי.  כל טענה או מחלוקת שבהם הסכום הכולל של הפסק המבוקש הוא פחות מעשרת אלפים דולר ארה"ב (10,000 דולר ארה"ב) ניתן לפתור באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת על מראה, לפי בחירת הצד המבקש סעד.  לתביעות או סכסוכים שבהם הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא עשרת אלפים דולר אמריקאי (10,000.00 דולר ארה"ב) או יותר, הזכות לשימוע תקבע על פי כללי הבוררות.  כל שימוע יתקיים במיקום הנמצא במרחק של 100 קילומטרים ממגוריך, אלא אם כן אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, ורק אם הצדדים מסכימים אחרת.  אם אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, הבורר ימסור לצדדים הודעה סבירה לגבי התאריך, השעה והמקום של כל דיונים בעל פה. כל פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר ניתן להגיש בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט.  אם הבורר יעניק לך פסק דין גדול מהצעת הפשרה האחרונה שהציעה לך החברה לפני תחילת הבוררות, החברה תשלם לך את סכום הפסק או 2,500.00 דולר.  כל צד יישא בהוצאותיו ובהוצאותיו הנובעות מהבוררות וישלם חלק שווה משכר הטרחה והעלויות של ספק הנגמ"ש.

כללים נוספים לבוררות מבוססת אי הופעה. אם תיבחר בוררות על סמך הופעה, הבוררות תתנהל בטלפון, באינטרנט ו/או על סמך הגשות בכתב בלבד; הצד הספציפי ייבחר על ידי הצד שיפתח את הבוררות.  הבוררות לא תהיה כרוכה בהופעה אישית של הצדדים או העדים אלא אם כן הוסכם על הצדדים אחרת.

גבולות זמן. אם אתה או החברה מבצעים בוררות, יש להתחיל ו/או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת תקופת ההתיישנות ובתוך כל תאריך יעד הקבוע על פי כללי AAA לתביעה הרלוונטית.

סמכותו של הבורר. אם תיפתח בוררות, הבורר יחליט על הזכויות וההתחייבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תתגבש בעניינים אחרים או תצורף עם כל מקרה או צד אחר.  לבורר תהיה הסמכות לתת בקשות הפוסקות כל תביעה או חלק ממנה.  הבורר יהיה בעל הסמכות לפסוק פיצויים כספיים ולתת כל תרופה או סעד שאינו כספי העומד לרשות האדם על פי החוק החל, כללי AAA והתנאים.  הבורר יוציא פסק דין בכתב והצהרת החלטה המתארים את הממצאים והמסקנות המהותיים שעליהם מבוסס הפסק.  לבורר אותה סמכות לפסוק סעד באופן פרטני שיש לשופט בבית משפט.  פסק הבורר הוא סופי ומחייב אותך וחברה.

ויתור על משפט המושבעים. הצדדים מוותרים בזאת על זכויותיהם החוקתיות והחקיקתיות לפנות לבית המשפט ולערוך משפט לפני שופט או חבר מושבעים, ובמקום זאת יבחרו שכל הטענות והמחלוקות יפתרו על ידי בוררות לפי הסכם בוררות זה.  הליכי הבוררות בדרך כלל מוגבלים יותר, יעילים יותר ופחות יקרים מהכללים החלים על בית משפט והם כפופים לבחינה מוגבלת מאוד של בית משפט.  במקרה שתתעורר התדיינות בינך לבין החברה בכל מדינה או בית משפט פדרלי בתביעה לפינוי או אכיפת פסק בוררות או אחרת, אתה והחברה מוותרים על כל הזכויות למשפט משפטי, ובמקום זאת בוחרים שהמחלוקת תיפתר. על ידי שופט.

ויתור על פעולות ייצוגיות או מאוחדות. כל הטענות והמחלוקות בגדר הסכם בוררות זה חייבות להיות בוררות או מתדיינות באופן פרטני ולא על בסיס ייצוגי, וטענות של יותר מלקוח או משתמש אחד אינן ניתנות לבוררות או להתדיינות במשותף או לאוחדות עם טענותיו של כל לקוח אחר. או משתמש.

סודיות. כל ההיבטים בהליך הבוררות יהיו חסויים בהחלט.  הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן נדרש אחרת בחוק.  פסקה זו לא תפריע לצד להגיש בפני בית המשפט כל מידע הדרוש לאכיפת הסכם זה, לאכיפת פסק בוררות, או בקשת סעד או שיוויון.

בר הפרדה. אם חלק או חלקים מהסכם בוררות זה יימצאו על פי החוק כבלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, אזי חלק או חלקים ספציפיים אלה לא יהיו בעלי תוקף וניתוקים ויתנתקו ויתרת ההסכם להמשיך במלוא עוצמתו.

זכות ויתור. כל או כל הזכויות והמגבלות הקבועות בהסכם בוררות זה עשויות לוותר על ידי הצד נגדו הטענה.  ויתור כזה לא יוותר או ישפיע על כל חלק אחר בהסכם בוררות זה.

הישרדות ההסכם. הסכם בוררות זה ישרוד את סיום יחסיך עם החברה.

בית המשפט לתביעות קטנות. למרות זאת, הנך או החברה רשאים להגיש תביעה פרטנית בבית המשפט לתביעות קטנות.

סיוע שוויוני לשעת חירום. בכל מקרה האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד שוויוני חירום בפני מדינה או בית משפט פדרלי על מנת לשמור על המצב הקיים עד לבוררות.  בקשה לאמצעי ביניים לא תחשב כוויתור על כל זכויות או חובות אחרות על פי הסכם בוררות זה.

הטענות אינן נתונות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות על לשון הרע, הפרה של חוק הונאה והתעללות במחשב, והפרה או הפקעה של הפטנט, זכויות היוצרים, סימני המסחר או סודות המסחר של הצד השני לא יהיו כפופות להסכם בוררות זה.

בכל נסיבות שבהן הסכם הבוררות האמור מאפשר לצדדים להתדיין בבית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז הולנד, קליפורניה, למטרות כאלה.

האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת יצוא אמריקאים ועשוי להיות כפוף לתקנות ייצוא או יבוא במדינות אחרות. אתה מסכים לא לייצא, לייצא מחדש או להעביר, במישרין או בעקיפין, נתונים טכניים אמריקאיים שנרכשו מהחברה, או מוצרים כלשהם המשתמשים בנתונים כאלה, בניגוד לחוקי היסוד או תקנות הייצוא של ארצות הברית.

החברה ממוקמת בכתובת בסעיף 10.8. אם אתה תושב קליפורניה, תוכל לדווח על תלונות ליחידת הסיוע לתלונות של אגף מוצרי הצריכה של המחלקה לצרכנות בקליפורניה על ידי פנייה אליהם בכתב בכתובת 400 R Street, Sacramento, CA 95814, או בטלפון ב (800) ) 952-5210.

תקשורת אלקטרונית. התקשורת בינך לבין החברה משתמשת באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר או שולח לנו מיילים ובין אם החברה מפרסמת הודעות באתר או מתקשרת איתך באמצעות דוא"ל. למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל הודעות מהחברה בצורה אלקטרונית; ו- (ב) מסכים כי כל התנאים וההגבלות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים ותקשורת אחרת שהחברה מספקת לך אלקטרונית מקיימים כל התחייבות משפטית שתקיים תקשורת כאמור אילו הייתה כתובה.

תנאים שלמים. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו בנוגע לשימוש באתר. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא יפעלו כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות המדור בתנאים אלה הינן מטעמי נוחות בלבד ואין להן כל השפעה משפטית או חוזית. המילה "כולל" פירושה "כולל ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעת כבלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות של תנאים אלה אינן נפגעות וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כשינוי כך שהיא תקפה ואכיפה במידה המרבית המותרת על פי חוק.  מערכת היחסים שלך עם החברה היא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של הצד השני.  תנאים אלה, וזכויותיך וחובותיך במסמך זה, אינן ניתנות להקצאה, קבלנות משנה, האצלה או העברה אחרת על ידך ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, וכל ניסיון הקצאה, קבלן משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטל ו בטל.  החברה רשאית להקצות תנאים אלה באופן חופשי.  התנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה יחייבו את הנמענים.

הפרטיות שלך. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

זכויות יוצרים/מידע על סימנים מסחריים. זכויות יוצרים ©. כל הזכויות שמורות.  כל סימני המסחר, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכושם של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב מראש או הסכמת צד שלישי כזה אשר עשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי התקשרות

כתובת: באר שבע

דוא"ל: abdalla@techub-aio.com

 
bottom of page